เส้นทางความก้าวหน้าสายวิชาการ

 

**เอกสารเตรียมขอเสนอตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ.  สำหรับผู้ขอ**
ข้อบังคับ มรสน. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2561
ข้อบังคับ มรสน. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
บันทึกข้อความขอเสนอกำหนดตำแหน่ง
แบบ กพอ.03
แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน
แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารคำสอน
แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมการทำผลงานทางวิชาการ
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ขอ ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2560
———————————————————————————————————————————

Documentsประกาศ ก.พ.อ.
Documentsข้อบังคับ
Documentsแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
Documentsข่าวสารอื่นๆ
Documentsหนังสือเวียน 
Documentsแผนผังขั้นตอนการเสนอกำหนดตำแหน่ง
Documents คู่มือการอ้างอิง การเขียนผลงานทางวิชาการ  CREDIT: กองเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ม.ราชภัฏเลย

reportงานวิจัย
reportตำรา
reportหนังสือ
reportเอกสารประกอบการสอน
reportเอกสารคำสอน

 

(ปก) คู่มือการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557 
(เนื้อหา) คู่มือการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557 

***************************************************************************************************************************************************************
1.โครงการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
2. แนวคิด การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ
3. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
4. ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ
5. ประเด็นปัญหาที่พบจากการพิจารณากลั่นกรอง
6. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งฯ พ.ศ. 2560
7. สรุปหลักเกณฑ์พ.ศ. 2560
8. คู่มือการใช้งานระบบทำเนียบดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ
9. รวมหนังสือเวียนการแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
10.แนวปฏิบัติการจัดทำประวัติผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
11.หนังสือเวียน ซักซ้อมการขอความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
12.การกำหนดชื่อสาขาในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
13.มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
14.ประกาศก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไว้แล้ว พ.ศ. 2561

***************************************************************************************************************************************************************

รายงานผลการเข้ารับฟังเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

หนังสือเวียนที่ อว 0227.2/ว143 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

 

 

 

แบบ ก.พ.อ.03 ฉ.9 พ.ศ. 2556 บันทึกข้อความขอเสนอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ.
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมการทำผลงาน
แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน
แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ
แบบสรุปรายละเอียดทิศทางการศึกษาหรือวิจัยของผลงานทางวิชาการ