แบบเสนอข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และภาระงานของหน่วยงาน

เผยเเพร่เมื่อ 331 เข้าชม

 

       Documentsแบบรายงานผลการดำเนินการ

1206569824185215679pitr_green_menu_icon_set_3.svg.med แบบฟอร์มในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
2การกำหนดกรอบของตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
Documents แบบเสนอข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และภาระงานของหน่วยงาน
Documentsแบบขอกำหนดกรอบ จำนวน ประเภท ระดับตำแหน่ง (สายสนับสนุน) / (ผลการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน)
Documentsแบบกำหนดกรอบอัตรากำลังและตำแหน่ง ภาพรวมของหน่วยงาน
Documentsเกณฑ์การประเมินค่างาน

2การวิเคราะห์ค่างาน
Documents แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (เอกสารหมายเลข 1)
reportแบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไปฯ (สำหรับกรรมการ)

Documents แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (เอกสารหมายเลข 2)
report แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะฯ (สำหรับกรรมการ)

Documents แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ (เอกสารหมายเลข 3)
report แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะฯ (สำหรับกรรมการ)

Documents แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญในกรณีตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่ใช้วิชาชีพและมิได้ใช้วิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 4)
report แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะฯ กรณีหัวหน้างาน (สำหรับกรรมการ)

 

VDO การบรรยาย การวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

    

VDO การบรรยายการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งสูงขึ้น  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กพ 60

VDO การวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงานเพื่อกำหนดกรอบ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ศึกษาการบรรยายความก้าวหน้าสายสนับสนุนวิชาการ
โดย อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์  (คลิกที่นี่)