เอกสารประกอบการบรรยาย “โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึนของบุคลากรสายสนับสนุน” ในระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561

เผยเเพร่เมื่อ 1004 เข้าชม

 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมการพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
ในระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องสัตตบงกช (1120) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)
อาคาร 11 (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 1       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

เอกสารหมายเลข 2       แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

เอกสารหมายเลข 3       แบบประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงานหลัก

เอกสารหมายเลข 4       แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ

เอกสารหมายเลข 5       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

เอกสารหมายเลข 6       ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสบถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553

เอกสารหมายเลข 7       ประกาศ ก.พ.อ เรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

เอกสารหมายเลข 8       ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555

เอกสารหมายเลข 9       ข้องบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2557

เอกสารหมายเลข 10    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3)

เอกสารประกอบการฝึกอบรมการพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
โดย นายเรืองชัย  จรุศิรวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องสัตตบงกช (1120) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112)
อาคาร 11 (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 1      การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ

เอกสารหมายเลข 2      ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน

เอกสารหมายเลข 3      บัญชีรายชื่อเอกสารตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน 

เอกสารหมายเลข 4      บทความวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงร่างบทต่างๆ ในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

เอกสารหมายเลข 5      การเตรียมเอกสารสำหรับการฝึกปฏิบัติในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

เอกสารหมายเลข 6.1   โครงร่างการเขียนผลงาน

เอกสารหมายเลข 6.2   โครงร่างการเขียนผลงาน ม.อุบลฯ

เอกสารหมายเลข 6.3   โครงร่างการเขียนผลงาน ม.ทักษิณ

เอกสารหมายเลข 7      ผลงานทางวิชาการวิชาชีพ ของนายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

เอกสารหมายเลข 8      การเข้าไปสืบค้นคลิป VDO การบรรยายของนายเรืองชัย  จรุงศิริวัฒน์

เอกสารหมายเลข 9      ประวัติวิทยากร

เอกสารหมายเลข 10    ใบงานฝึกเขียน คู่มือการปฏิบัติงาน