เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 (1 เม.ย. 61 – 30 ก.ย. 61)

เผยเเพร่เมื่อ 411 เข้าชม
เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ ศธ 0542/ว 867 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รอบที่ 2 (1 เม.ย. 61 – 30 ก.ย. 61)

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

หมายเลข  1  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

หมายเลข  2  แบบประเมินการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) (สายวิชาการ)  (สายสนับสนุน)
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

หมายเลข  3  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2561)

หมายเลข  4  บัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

หมายเลข  5  สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

หมายเลข  6  สรุปผลการประเมินการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

หมายเลข  7  บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ย้อนหลัง 10 ปี

*หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบการประเมินฯ แบบ ปม.1, แบบ ปม.2, และ แบบ ปม.3 ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่  2”

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

1.ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด ตามแบบ ปม.1 – ปม.3 และให้เก็บแบบประเมิน ปม.1 – ปม.3 ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินใน รอบที่ 1 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2.ส่งผลการประเมิน โดยสรุปผลการประเมินในบัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย เอกสารหมายเลข 4, 5 และ 6 ส่งที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 25613.ส่งแบบประเมิน ปม.1 – 3.ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 5 กองกลางสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561

คู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ ศธ 0542/ ว 833 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รอบที่ 2 (1 เม.ย. 61 – 30 ก.ย. 61)

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

มายเลข  1   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  2   คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  3    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

หมายเลข  4    บัญชีรายชื่อพนักงานราชการแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

หมายเลข  5    สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ฯ

หมายเลข  6    บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการย้อนหลัง 8 ปี

หมายเลข  7    เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2561)

*หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการรอบที่  2”

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

1.ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัด ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป และให้เก็บแบบประเมินฯ ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินในรอบที่ 2 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2.ส่งผลการประเมินพนักงานราชการฯ ตามเอกสารหมายเลข 4 และเอกสารหมายเลข 5 ส่งที่.. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561
3.ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ ชั้น 5 อาคาร 10 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561