ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ 347 เข้าชม

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๔๒/ ว 832 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61
เรื่อง  ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

เอกสารหมายเลข         ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560

เอกสารหมายเลข  ๒       (ตัวอย่าง) คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อต่อสัญญาจ้าง

เอกสารหมายเลข  ๓       แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว เพื่อต่อสัญญาจ้างฯ

เอกสารหมายเลข  ๔       บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อประกอบการประเมินต่อสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61)