เอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม 2561

เผยเเพร่เมื่อ 250 เข้าชม

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ ศธ 0542/ว 1178 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง ประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง
ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประเภทลูกจ้างชั่วคราว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

เอกสารหมายเลข 1 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

เอกสารหมายเลข 2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวฯ เพื่อเลื่อนค่าจ้างประจำปี ณ 1 ตุลาคม 2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2561

เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) สำหรับสายวิชาการ  สำหรับสายสนับสนุน
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2) 
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

เอกสารหมายเลข 4 บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

 *หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข 3 แบบการประเมินฯ แบบ ปม.1, แบบ ปม.2, และ แบบ ปม.3 ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ตามแบบ ปม.1 – ปม.3 และให้เก็บแบบประเมิน ปม.1 – ปม.3 ไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด
  1. ส่งผลการประเมิน โดยสรุปผลการประเมินในบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (เอกสารหมายเลข 4) ส่งที่… ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  1. ส่งแบบประเมิน ปม.1 – 3 ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่…งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561