หัวข้อข่าว

สรุปจำนวนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษารวบรวมหลักเกณฑ์การกำหนดภาระงาน

เอกสารประกอบการประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2571

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานราชการ /ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รอบที่ 1 (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67)

แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และข้อมูลสำรวจความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

การประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67)

เอกสารเส้นทางความก้าวหน้า (สายสนับสนุนวิชาการ)

ขอเชิญผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมด้านวินัยการเงินการคลังและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศ มรสน. เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศ มรสน. เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2566