ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ 232 เข้าชม

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ด่วนมาก ที่ อว 0621.01/ว 395 ลงวันที่ 23 สิงหาคม  พ.ศ. 2562
เรื่อง ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทลูกจ้างชั่วคราว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

เอกสารหมายเลข 1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560

เอกสารหมายเลข 2 ตัวอย่าง คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อต่อสัญญาจ้าง

เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว เพื่อต่อสัญญาจ้างฯ

เอกสารหมายเลข 4 บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการประเมินต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

 

 *หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลด เอกสาร ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว เพื่อต่อสัญญาจ้าง”