เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 393 เข้าชม

 เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ด่วนมาก ที่ อว 0621/ ว919 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบที่ 2 (1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62)

 

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

หมายเลข  1  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

หมายเลข  2  แบบประเมินการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย

1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) (สายวิชาการ)  (สายสนับสนุน)
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

หมายเลข  3  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามมติ ก.บ.ม.ครั้งที่ 7/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562)

หมายเลข  4  บัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

หมายเลข  5  สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

หมายเลข  6  สรุปผลการประเมินการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

หมายเลข  7  บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ย้อนหลัง 5 ปี

*หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบการประเมินฯ แบบ ปม.1, แบบ ปม.2, และ แบบ ปม.3

ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่  2”

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด ตามแบบ ปม.1 – ปม.3 และให้เก็บแบบประเมิน ปม.1 – ปม.3 ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินใน รอบที่ 1 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  1. ส่งผลการประเมิน โดยสรุปผลการประเมินในบัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย เอกสารหมายเลข 4, 5 และ 6 ส่งที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
  1. ส่งแบบประเมิน ปม.1 – 3 ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 5 กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562