ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ #เทคนิคการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งให้สำเร็จได้อย่างไรสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เผยเเพร่เมื่อ 93 เข้าชม

ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิทยากรโดย…ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Full Screen

 

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ