หัวข้อข่าว

ฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ

แผนผังขั้นตอนการเสนอกำหนดตำแหน่ง

แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อบังคับ งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

หนังสือเวียนเกี่วยกับงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ ก.พ.อ.

ประกาศ มรสน. เรื่อง การกำหนดอัตราค้าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศ มรสน. เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประกาศ มรสน. เรื่องรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา