ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน


letterbox-295416_960_720
แจ้งเรื่องร้องเรียน online คลิ๊ก

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

38_18คำสั่ง มรสน. ที่ 320/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และแต่งตั้งหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
—————————————————————————————————————————————————————————————————–

38_18คำสั่ง มรสน. ที่ 330/2559 เรื่อง คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  


38_18คำสั่ง มรสน. ที่ 1110/2561 เรื่อง คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

38_18บันทึกข้อความ ขออนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
—————————————————————————————————————————————————————————————————–

38_18 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป/ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง)
………..report แบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ศร.มรสน.๑)
………..report แบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ศร.มรสน.๒)
—————————————————————————————————————————————————————————————————–

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

38_18บันทึกข้อความ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา (ต.ค.60-มี.ค.61)
38_18
บันทึกข้อความ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา (เม.ย.- มิ.ย.61)
38_18บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ/การป้องกันการทุจริตฯ/การรับสินบน รอบที่ 1/2562 (ต.ค.61- มี.ค. 62)
38_18บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ/การป้องกันการทุจริตฯ/การรับสินบน รอบที่ 2/2562 (เม.ย. 62 – ก.ย. 62)
38_18บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ/การป้องกันการทุจริตฯ/การรับสินบน รอบที่ 1/2563 (ต.ค. 62 – มี.ค. 63)
38_18บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ/การป้องกันการทุจริตฯ/การรับสินบน รอบที่ 2/2563 (เม.ย. 63 – ก.ย. 63)
38_18บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ/การป้องกันการทุจริตฯ/การรับสินบน รอบที่ 1/2564 (ต.ค. 63 – มี.ค. 64)
38_18บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ/การป้องกันการทุจริตฯ/การรับสินบน รอบที่ 1/2564 (ต.ค. 63 – มี.ค. 64)
38_18บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ/การป้องกันการทุจริตฯ/การรับสินบน รอบที่ 2/2564 (เม.ย. 64 – ก.ย. 64)
38_18บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ/การป้องกันการทุจริตฯ/การรับสินบน รอบที่ 1/2565 (ต.ค. 64 – มี.ค. 65)

38_18บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ/การป้องกันการทุจริตฯ/การรับสินบน รอบที่ 2/2565 (เม.ย. 65 – ก.ย. 65)
38_18บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ/การป้องกันการทุจริตฯ/การรับสินบน รอบที่ 1/2566 (ต.ค. 65 – มี.ค. 66)

38_18บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ/ร้องทุกข์การป้องกันการทุจริต/การรับสินบน รอบที่ 2/2566 (เม.ย. 66 – ก.ย. 66

38_18บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ/ร้องทุกข์การป้องกันการทุจริต/การรับสินบน รอบที่ 1/2567 (ต.ค. 66 – มี.ค. 67ดาวน์โหลด

——————————————————————————————————————————————————————————————————

.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ศปท. มรสน.)

1. บันทึกข้อความ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท. อว.) ที่ อว 0217/ว 2068 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

2. บันทึกข้อความ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท. อว.) ที่ อว 0217/ว 3498 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

3. บันทึกข้อความ (หน่วยวินัยและนิติการ) งานบริหารบุคคลและนิติการ สำนักงานอธิการบดี ที่ อว 0621.01 (1)/1694 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
เอกสารแนบ 1 ความสำคัญของการรายงานผลดำเนินการ กรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
เอกสารแนบ 2 คู่มือการใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)
เอกสารแนบ 3 ความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
เอกสารแนบ 4 ความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

4. บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด (หน่วยวินัยและนิติการ) งานบริหารบุคคลและนิติการ สำนักงานอธิการบดี ที่ อว 0621.01 (1) /ว 668 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการ การดำเนินงานรายงานผลข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ศปท. มรสน.)

5. แบบรายงานผลข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ศปท. มรสน.)
(1) PDF
(2) WORD