เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563)

เผยเเพร่เมื่อ 1723 เข้าชม
เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ อว 0621/ว 315 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รอบที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

หมายเลข  1    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  2    คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  3    บัญชีรายชื่อพนักงานราชการแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเลข  4    บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการย้อนหลัง 9 ปี

หมายเลข  5    เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563)

หมายเลข  6    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

                   *หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่  2”

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัด ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการทั่วไป และให้เก็บแบบประเมินฯ ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินในรอบที่ 1 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
  1. ส่งผลการประเมิน โดยสรุปผลการในบัญชีรายชื่อพนักงานราชการ (เอกสารหมายเลข 3) ส่งที่.. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ภายในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563
  1. ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ ชั้น 5 อาคาร 10 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563

 

=========================================================================================================

 

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ อว 0621/ว 719 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รอบที่ 2 (1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)


ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

หมายเลข  1   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

หมายเลข  2   บัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเลข  3   บัญชีสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

หมายเลข  4   บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ย้อนหลัง 5 ปี

หมายเลข  5   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563)

หมายเลข  6   แบบประเมินการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) (สายวิชาการ)  (สายสนับสนุน)
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

*หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบการประเมินฯ แบบ ปม.1, แบบ ปม.2, และ แบบ ปม.3 ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่  2”

 

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด ตามแบบ ปม.1 – ปม.3 และให้เก็บ แบบประเมิน ปม.1 – ปม.3 ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินใน รอบที่ 1 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
  1. ส่งผลการประเมินฯ เอกสารหมายเลข 2 และ เอกสารหมายเลข 3 ส่งที่.. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีภายในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563
  1. ส่งแบบประเมิน ปม.1 – 3 ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ  อาคาร 10 ชั้น 5 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

คู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

——————————————————————————————————-