เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ) เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2563

เผยเเพร่เมื่อ 523 เข้าชม

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รอบประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 (รอบประเมินตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)
เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2563

_____________________________________________________________________________________

หมายเลข  1  บัญชีรายชื่อข้าราชการฯ แต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 กันยายน 2563

หมายเลข  2  ตารางสรุปผลการประเมินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2 (1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย.63)

หมายเลข  3  บัญชีสรุปการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ย้อนหลัง 10 ปี (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 – ปัจจุบัน)

หมายเลข  4  เกณฑ์การประเมินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 2 (1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค.63)

หมายเลข  5  มติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 8/2563

หมายเลข  6  ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน 

หมายเลข  7  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555   

หมายเลข  8  หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานและการคำนวณภาระงาน  

หมายเลข  9  แบบประเมินการปฏิบัติราชการประกอบด้วย

1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) สายวิชาการ / สายสนับสนุน

2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)

3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

______________________________________________________________________________________

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของลูกจ้างประจำ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ครั้งที่ 2 (รอบประเมินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)
เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม 2563____________________________________________________________________________________

หมายเลข  1    บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำแต่ละสังกัด มีตัว ณ  1 เมษายน 2563

หมายเลข  2    แบบสรุปคะแนนที่ประเมินได้จากผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ

หมายเลข  3    บัญชีสรุปการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ย้อนหลัง 10 ปี

หมายเลข  4    ตารางบัญชีอัตราขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กลุ่มที่ 1 – 3

หมายเลข  5    มติ ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 8/2563

หมายเลข  6    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

หมายเลข  7     แบบประเมินการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย

1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1)

2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)

3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)