เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว เพื่อต่อสัญญาจ้างฯ 2564

เผยเเพร่เมื่อ 150 เข้าชม
เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ด่วนมาก ที่ อว ๐๖๒๑/ ว๕๙๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง  ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

เอกสารหมายเลข ๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารหมายเลข ๒ (ตัวอย่าง) คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อต่อสัญญาจ้าง

เอกสารหมายเลข ๓ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว เพื่อต่อสัญญาจ้างฯ

เอกสารหมายเลข ๔ บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อประกอบการประเมินต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

 

 

*หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข 1 – 3 ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว เพื่อต่อสัญญาจ้างฯ”