เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สัญญาจ้าง 60 ปี) เฟส 1

เผยเเพร่เมื่อ 668 เข้าชม

————————————————————————————————————————————-

เอกสารหมายเลข 1
สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 2
สัญญาค้ำประกัน การเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (จำนวน 2 คน)

เอกสารหมายเลข 3
3.1  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Term of Reference : TOR) ตำแหน่งประเภทวิชาการ
3.2  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Term of Reference : TOR) ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

เอกสารหมายเลข 4
แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

————————————————————————————————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Full Screen

Full Screen

Full Screen

Full Screen

Full Screen

Full Screen

Full Screen

Full Screen

Full Screen

Full Screen

Full Screen

Full Screen