สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สัญญาจ้าง 60 ปี) เฟส 3

เผยเเพร่เมื่อ 400 เข้าชม

แนบท้ายบันทึกข้อความงานบริหารบุคคลและนิติการ ที่ อว.0621/ว 2072  ลงวันที่ 27 กันยายน 2565
เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง 60 ปี เฟส 3

******************************************************************************************************

เอกสารหมายเลข 1      บัญชีรายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดทำสัญญาจ้าง 60 ปี

เอกสารหมายเลข 2      สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 3      สัญญาค้ำประกัน การเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (จำนวน 2 คน)

เอกสารหมายเลข 4     ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Term of Reference : TOR) ตำแหน่งประเภทวิชาการ

เอกสารหมายเลข 6      แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร