ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)

เผยเเพร่เมื่อ 96 เข้าชม

Full Screen