หัวข้อข่าว

การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ปี 53

ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ต.ค. 66

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานราชการ รอบที่ 2 (1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66)

เอกสารประกอบการอบรม การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว

แบบเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรฯ

ประกาศ มรสน. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ