หัวข้อข่าว

แจ้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดทำสัญญาจ้าง 60 ปี

สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สัญญาจ้าง 60 ปี) เฟส 3

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่  2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2565

แบบสำรวจการจัดทำผลงานในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่

เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2565

ประกาศ มรสน. เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2564

ตัวอย่างชุดเครื่องแบบข้าราชการ (พร้อมคำอธิบายโดยสังเขป)