เอกสารเส้นทางความก้าวหน้า (สายสนับสนุนวิชาการ)

เผยเเพร่เมื่อ 1056 เข้าชม

ประกาศ ก.พ.อ.

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553

 

เอกสารแนบ  1 หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

 

เอกสารแนบ 2  หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน  ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

 

เอกสารแนบ 3 หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน  ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

 

เอกสารแนบ 4 หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพเฉพาะและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

 

เอกสารแนบ 5 คำนิยาม

 

เอกสารแนบ 6 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554

หนังสือแจ้งเวียน


พ.ศ. 2554
1. แนวทางกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2555
1. ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม
2. ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม
3. การกำหนดระดับตำแหน่งปละแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
พ.ศ. 2557
1. การกำหนดกรอบของตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 
พ.ศ. 2559
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตำแหน่งระดับชำนาญงาน หรือชำนาญการ
 
พ.ศ. 2562
1. การดำเนินการตามแนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 

พ.ศ. 2564
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ 12 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553
2. แนวปฏิบัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
3. การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
1. ข้อบังคับ มรสน. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555

2. ข้อบังคับ มรสน. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

3. ข้อบังคับ มรสน. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

4. ข้อบังคับ มรสน. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
1. ข้อบังคับ มรสน. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2566

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. ประกาศ มรสน. เรื่อง คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

2. ประกาศ มรสน. เรื่อง การจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการประชุม พ.ศ. 2560

3. ประกาศ มรสน. เรื่อง การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
1. ประกาศ มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ วิเคราะห์ค่างาน และประเมินค่างาน ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

 2. ประกาศ มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

3. ประกาศ มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (เพิ่มเติม)

4. ประกาศ มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

5. ประกาศ มรสน. หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

6. ประกาศ มรสน. เรื่อง เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพผลงาน การกำหนดคำนิยาม วิธีการตัดสินคุณภาพผลงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การปรับปรุงผลงาน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน การทบทวนผลงาน การกำหนดมาตรการป้องกันและลงโทษ สำหรับการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2560

7. ประกาศ มรสน. เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
1. ประกาศ มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานราชการซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อเนื่องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2562

2. ประกาศ มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ พ.ศ. 2562

3. ประกาศ มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

4. ประกาศ มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง พ.ศ. 2567

5. ประกาศ มรสน. เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2567

6. ประกาศ มรสน. เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะสำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2567

 

แบบฟอร์มในการเสนอขอกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
การประเมินค่างาน

 1. แบบประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
 2. แบบประเมินค่างาน ระดับเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
 3. แบบประเมินค่างาน พม. ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ กรณีหัวหน้างาน

แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำตำแหน่งสูงขึ้น (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง)

 1. แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง
 2. แบบประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับ ชำนาญการ (กต.1)
 3. แบบประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการพิเศษ (กต.2)
 4. แบบประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ เชี่ยวชาญ (กต.3)
 5. แบบประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ (กต.4)
 6. แบบประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ (กต.5)
 7. แบบประเมินคุณภาพผลงานคู่มือการปฏิบัติงานหลั
 8. แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงวิเคราะห์
 9. แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงสังเคราะห์
 10. แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
 11. แบบประเมินคุณภาพผลงานลักษณะอื่น
 12. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 13. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

หนังสือนำส่งเอกสารประเมิน

สาระน่ารู้

การเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน-โดย-อ.เรืองชัย-จรุงศิรวัฒน์
การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้น โดย ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ

 

 
   

 

**บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ**