ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ต.ค. 66

เผยเเพร่เมื่อ 237 เข้าชม


เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ด่วนมาก ที่ อว 0621/ ว 892 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566
เรื่อง  ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

เอกสารหมายเลข   1  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2565

เอกสารหมายเลข 2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวฯเพื่อเลื่อนค่าจ้างประจำปี ณ 1 ตุลาคม 2566 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566)

เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) สำหรับสายวิชาการ  สำหรับสายสนับสนุน
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

เอกสารหมายเลข 4 บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

เอกสารหมายเลข 5 บัญชีสรุปผลการประเมินฯ ของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน มีตัว ณ 1 กันยายน 2566 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566