เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)

เผยเเพร่เมื่อ 598 เข้าชม

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ ศธ 0542/ว 262 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

หมายเลข  1   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

หมายเลข  2   บัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

หมายเลข  3   บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ย้อนหลัง 5 ปี

หมายเลข  4   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562)

หมายเลข  5   แบบประเมินการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) (สายวิชาการ)  (สายสนับสนุน)
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนั กงานมหาวิทยาลัยในสังกัด ตามแบบ ปม.1 – ปม.3 และให้เก็บแบบประเมิน ปม.1 – ปม.3 ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินในรอบที่ 2 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  1. ส่งผลการประเมิน โดยสรุปผลการประเมินในบัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 3)ส่งที่.. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562
  1. ส่งแบบประเมิน ปม.1 – 3 ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ  อาคาร 10 ชั้น 5 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

คู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

——————————————————————————————————-

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ ศธ 0542/ว 263 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รอบที่ 1 (1 ต.ค.61 – 31 มี.ค.62)

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

หมายเลข  1    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  2    คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  3    บัญชีรายชื่อพนักงานราชการแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

หมายเลข  4    บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการย้อนหลัง 9 ปี

หมายเลข  5    เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562)

หมายเลข  6    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัด ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป และให้เก็บแบบประเมินฯ ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินในรอบที่ 2 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  1. ส่งผลการประเมิน โดยสรุปผลการในบัญชีรายชื่อพนักงานราชการ (เอกสารหมายเลข 3)ส่งที่.. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ภายในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562
  1. ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10ชั้น 5 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562