O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

เผยเเพร่เมื่อ 96 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิการ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562