เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 2 (1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62)

เผยเเพร่เมื่อ 99 เข้าชม

 

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ด่วนมาก ที่ อว 0621.01/ ว 399 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รอบที่ 2 (1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62)

 

ประเภทพนักงานราชการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

หมายเลข  1    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  2    คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  3    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

หมายเลข  4    บัญชีรายชื่อพนักงานราชการแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

หมายเลข  5    สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการฯ

หมายเลข  6    บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการย้อนหลัง 9 ปี

หมายเลข  7    เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562)

                   *หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่  2”