เอกสารประกอบการอบรม “โครงการผลิตและพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”

เผยเเพร่เมื่อ 130 เข้าชม

 

 

โครงการผลิตและพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น ๓ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข ๑     กำหนดการโครงการฝึกอบรม

เอกสารหมายเลข ๒     เทคนิคการพัฒนาผลงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

เอกสารหมายเลข ๓     เทคนิคการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งให้สำเร็จได้อย่างไร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เอกสารหมายเลข ๔    เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เอกสารหมายเลข ๕    ประวัติวิทยากร