O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เผยเเพร่เมื่อ 968 เข้าชม
 1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

 2. คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ)

 3. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน งานคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 4. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 4 การพัฒนาบุคลากร (งานบริหารบุคคลและนิติการ)

 5. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 6. คู่มือระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

 7. คู่มือประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อัพเดทล่าสุด)

 8. คู่มือการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 9. คู่มือการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 10. คู่มือการใช้งานระบบ E-Service

 11. คู่มือการยืมพัสดุ ระบบริหารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 12. คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป/ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง)
  report แบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ศร.มรสน.๑)
  report แบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ศร.มรสน.๒)