O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เผยเเพร่เมื่อ 1214 เข้าชม
  1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

  2. คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ฉบับที่ 4 การพัฒนาบุคลากร (งานบริหารบุคคลและนิติการ)

  3. คู่มือการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

  4. คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป/ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง)
    report แบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ศร.มรสน.๑)
    report แบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ศร.มรสน.๒)