ประกาศ มรสน. เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ (คนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ 700 เข้าชม

 

Full Screen

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0621/ว 655  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563
เรื่อง  แจ้งส่วนราชการเสนอรายชื่อผู้สมควรเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น
สายสนับสนุนวิชาการ (โครงการคนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

———————————————————

เอกสารหมายเลข 1      กำหนดการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นฯ (โครงการคนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) ครั้งที่ 4
ประจำปี พ.ศ. 2563

เอกสารหมายเลข 2      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร ดีเด่น พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563

เอกสารหมายเลข 3      คู่มือการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนวิชาการ (คนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) ครั้งที่ 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

– แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (คนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) แบบที่ 1
– แบบกรอกประวัติการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (คนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) แบบที่ 2
แบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนวิชาการ (คนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) แบบที่ 3

เอกสารหมายเลข 4      บัญชีรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กลุ่มประเภททั่วไป กลุ่มประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ
และกลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ

เอกสารหมายเลข 5     บัญชีรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น (โครงการคนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ)