เอกสารประกอบการประชุม การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2556

เผยเเพร่เมื่อ 415 เข้าชม

เอกสารหมายเลข 1  แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

เอกสารหมายเลข 2  เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 3 แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

แบบสำรวจประชุมแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร