แจ้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดทำสัญญาจ้าง 60 ปี เฟส 2

เผยเเพร่เมื่อ 683 เข้าชม

แนบท้ายบันทึกข้อความงานบริหารบุคคลและนิติการ ที่ อว.0621/ว 432  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง 60 ปี เฟส 2

—————————————————-

เอกสารหมายเลข 1      บัญชีรายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดทำสัญญาจ้าง 60 ปี

เอกสารหมายเลข 2      กำหนดการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สัญญาจ้าง 60 ปี)

เอกสารหมายเลข 3      สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 4      สัญญาค้ำประกัน การเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (จำนวน 2 คน)

เอกสารหมายเลข 5      5.1 ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Term of Reference : TOR) ตำแหน่งประเภทวิชาการ

5.2 ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Term of Reference : TOR) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

เอกสารหมายเลข 6      แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร