การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานราชการ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66)

เผยเเพร่เมื่อ 784 เข้าชม

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ อว 0621/ว 296 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเลข  1   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

หมายเลข  2   บัญชีรายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเลข  3   บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ย้อนหลัง 8 ปี

หมายเลข  4   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2566 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566)

หมายเลข  5  คู่มือการใช้งานระบบประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หมายเลข  6   แบบประเมินการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) (สายวิชาการ)  (สายสนับสนุน)
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

QR code ระบบประเมินผลปฏิบัติงาน http://hrd.snru.ac.th/pamern/

คู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

—————————————————————————————————————–

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา (พนักงานราชการ)

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ อว 0621/ว 297 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเลข  1  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  2 คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  3   บัญชีรายชื่อพนักงานราชการแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมายเลข  4    บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการย้อนหลัง 11 ปี

หมายเลข  5    เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2566 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566)

หมายเลข  6    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป