ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลือนเงินเดือน

เผยเเพร่เมื่อ 395 เข้าชม

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

บันทึกข้อความที่ อว 0621/ว 298 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

เอกสารหมายเลข 1  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

เอกสารหมายเลข 2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวฯ เพื่อเลื่อนค่าจ้างประจำปี ณ 1 ตุลาคม 2566 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566)

เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) สำหรับสายวิชาการ  สำหรับสายสนับสนุน
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

เอกสารหมายเลข 4 บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566