โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 397 เข้าชม

วันที่ 29 มีนาคม 2566 งานบริหารบุคคลและนิติการ ม.ราชภัฏสกลนคร จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ และนายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 13209 ชั้น 2 อาคาร 13

การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายราชัย อัศเวศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายในสถาบันอุดมศึกษา เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม” กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งเป็นการให้มีความตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้น ความโปร่งใส การป้องกันและขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย