การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานราชการ /ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รอบที่ 1 (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67)

เผยเเพร่เมื่อ 432 เข้าชม

——————————————————————————————————————–

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ อว 0621/ว302 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบที่ 1 (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67)

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

หมายเลข  1   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

หมายเลข  2   บัญชีรายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567

หมายเลข  3   บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ย้อนหลัง 9 ปี

หมายเลข  4   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567)

หมายเลข  5   แบบประเมินการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) (สายวิชาการ)  (สายสนับสนุน)
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

*หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประเมินฯ (เอกสารหมายเลข 1,4,5 และ 6) ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานใoสถาบันอุดมศึกษา รอบที่  1”

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ตามแบบ ปม.1 – ปม.3 และให้เก็บ แบบประเมิน ปม.1 – ปม.3 ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินใน รอบที่ 2 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567                               
  1. ส่งแบบรายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดฯ พร้อมให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับเอกสาร ส่งที่.. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีภายในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
  1. ส่งแบบประเมิน ปม.1 – 3 ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมิน  ผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 5 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ภายในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

——————————————————————————————————————–

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ อว 0621/ว 303 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567
เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รอบที่ 1 (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67)

พนักงานราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

หมายเลข  1    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  2    คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  3    บัญชีรายชื่อพนักงานราชการแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567

หมายเลข  4    บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการย้อนหลัง 12 ปี

หมายเลข  5    เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ  (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567)

หมายเลข  6    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

          *หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประเมินฯ (เอกสารหมายเลข 1,2,5 และ 6)      
ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่  1”

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัด ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป และให้เก็บแบบประเมินฯ ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผล รวมกับการประเมินในรอบที่ 2 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567
  1. ส่งผลการประเมิน โดยสรุปผลการในบัญชีรายชื่อพนักงานราชการ (เอกสารหมายเลข 3) ส่งที่.. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ภายในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
  1. ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดี ภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 5 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

——————————————————————————————————————–

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ อว 0621/ว304 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567
เรื่อง ประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง
ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

เอกสารหมายเลข 1 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

เอกสารหมายเลข 2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนค่าจ้างประจำปี ณ 1 ตุลาคม 2567 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567)

เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) (สายวิชาการ)  (สายสนับสนุน)
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

เอกสารหมายเลข 4 บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว มีตัว ณ 1 มีนาคม 2567 เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 

 *หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประเมินฯ (เอกสารหมายเลข 1 – 3)ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567”

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ตามแบบ ปม.1 – ปม.3 และให้เก็บแบบประเมิน ปม.1 – ปม.3 ไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด
  1. ส่งผลการประเมิน โดยสรุปผลการประเมินในบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (เอกสารหมายเลข 4 และ 5) ส่งที่… ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
  1. ส่งแบบประเมิน ปม.1 – 3 ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่…งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

   ภายในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567