ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน

เผยเเพร่เมื่อ 66 เข้าชม

 – ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

นายไพวัลย์ สมปอง มีความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ที่สูงในหน้าที่ด้านงานบริหารบุคคลมามากกว่า 11 ปี จึงมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและเฉพาะด้าน และแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ การให้ทุนสนับสนุน การชดใช้หนี้ทุน จัดทำทะเบียนประจำตำแหน่งทางวิชาการ นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีความยุงยากซับซ้อน แก่ผู้ขอรับคำปรึกษาและผู้บังคับบัญชา เป็นตัวแทนนำเสนอผลงาน เป็นวิทยากรร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ภายในสำนักงานอธิการบดี

ผู้รับการประเมินพัฒนางานในหน้าที่อยู่อย่างเสม่ำเสมอ เช่นการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก และงานวิจัย ดังนี้

1. รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบทะเบียนตำแหน่งประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. การพัฒนาแนวทางและวิธีปฏิบัติในการคำนวณการชดใช้หนี้ทุน กรณีสัญญาลาศึกษาต่อ สัญญารับทุนสนับสนุน สัญญากู้ยืมเงิน จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3. รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศเชิงรุก (Line Official Account Manager)

4. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร

  • ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

ผู้รับการประเมินมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา เป็นนิติบุคคล โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม และระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ การให้ทุนสนับสนุน ระเบียบกระทรวงการคลัง งานพัสด เป็นต้น

ผู้รับการประเมินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการรับทุน การลาศึกษาต่อ ทั้งบุคลากรและนักเรียนทุน เรื่องอื่น ๆ พร้อมให้ความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการตัดสินใจ