ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน

เผยเเพร่เมื่อ 51 เข้าชม

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

1. ผู้รับการประเมินมีทักษะความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี เช่น

  1. Program Microsoft Word/ Microsoft Excel/ Microsoft PowerPoint/ Microsoft visio
  2. Program Adobe photoshop / Adobe premiere pro
  3. Pragram Line official Account manager
  4. Program Zoom meeting
  5. Google Form
  6. Program Navicat Premium
  7. พัฒนาระบบที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานซึ่งการใช้ทักษะในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ผู้รับการประเมินใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำ

 

 

2. ผู้รับการประเมินสามารถใช้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

มีความรู้ด้านคำศัพท์เฉพาะด้านในการวิเคราะห์ฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาระบบที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานเวอร์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น Program Navicat Premium Program Adobe photoshop Pragram Lineofficial Account manager Program Zoom meeting และผู้ปฏิบัติมีทักษะในการอ่านและเขียน Abstract ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งงานวิจัย RtoR สามารถพูดคุยคุยสื่อสารเบื้องต้นกับอาจารย์ชาวต่างชาติ สามารถแนะนำเอกสารหลักฐานสำคัญ ๆ เช่น การต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ เป็นต้น

 

 

 

3. ผู้รับการประเมินสามารถใช้ทักษะในการคำนวณ

ผู้รับการประเมินมีทักษะในการคิดคำนวณข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการคำนวณ และสามารถคิดคำนวณทางด้านสถิติและตัวเลขที่ซับซ้อนได้ รวมถึงสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในมูลตัวเลขได้อย่างชำนาญให้เข้าใจง่าย

 

 

4. ผู้รับประเมินใช้ทักษะในการจัดการข้อมูล

ผู้รับการประเมินสามารถรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัย ผ่านผู้ใช้งานผ่านระบบ Line official Account manager LPS – SNRU ซึ่งข้อมูลในการบริหารจัดการประกอบไปด้วย ฐานข้อมูลการประเมินผลปฏิบัติราชการ ฐานข้อมูลสัญญาจ้าง ฐานข้อมูลเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ฐานข้อมูลหนังสือรับรองออนไลน์ และฐานข้อมูลกองทุนพัฒนาบุคลากร