สมรรถนะหลัก

เผยเเพร่เมื่อ 59 เข้าชม

การมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation)

ผู้รับการประเมินเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานและคำชม คำแนะนำ จากคณะกรรมการในงานดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

เป็นตัวแทนสำนักงานอธิการบดีในการนำเสนอการจัดการความรู้ KM ในการนำเสนอระบบสารสนเทศ การให้บริการสารสนเทศเชิงรุก ผ่าน Line Lps – snru ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลผลการประเมิน ฐานข้อมูลเครื่องราชอิสรยาภรณ์ ฐานข้อมูลหนังสือรับรองออนไลน์ ฐานข้อมูลสัญญาจ้าง และฐานข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้เกิดการรับทราบข้อมูลในวงกว้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย และเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำคู่มือแก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

  • การบริการที่ดี

    ผู้รับการประเมินรับเป็นธุระ ช่วยแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางการดำเนินการ อย่างเต็มใจ เช่น กรณีผู้ลาศึกษาต่อในต่าง ประเทศติดต่อมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการในส่วนของหนังสือรับรองหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ได้รับทุน (รัฐบาล) แต่ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเองได้ด้วยเหตุผลบางประการ ผู้ปฏิบัติงานยินดีเป็นธุระดำเนินการและประสานงานให้บริการอย่างเต็มที่ และเสนอความเห็นต่อผู้ พร้อมทำหนังสือไปยังกระทรวงเพื่อหารือประเด็นดังกล่าว เพื่อหาทางออกระหว่างนักเรียนทุนกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องอยู่ในหลักการและไม่ทำให้ทางราชการเสียหาย ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจของหน่วยงานเช่นเป็นกรรมการคุมสอบภาค ก เป็นต้น

  • การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ผู้รับการประเมินเรียนรู้และพัฒนาความ สามารถของตนให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ ตัวอย่าง เช่น ศึกษาหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญการเข้าร่วมอบรมการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน จัดทำผลงานวิจัย RtoR และศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม

ผู้รับการประเมินมีความขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา ใช้เวลาในการทำงานและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

  • การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม

ผู้รับประเมินปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจในการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักภาย ใต้กฎระเบียบประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ร่วมมือทำกิจกรรม Big Cleaning Day ดำรงตนแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมายและมีวินัย อาสาร่วมงานราชพิธีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและจังหวัดอย่างเสม่ำเสมอ

  • การทำงานเป็นทีม

ผู้รับประเมินมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของหน่วยงาน รวมแสดงความคิดเห็น ให้เกียรติ รวมตัดสินใจการในทำงาน ออกแบบกิจกรรม และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิ ภาพ เช่น เป็นผู้รับผิดชอบหลักและผู้ร่วมโครงการ