สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เผยเเพร่เมื่อ 56 เข้าชม
  • ตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน

ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบและขั้นตอนของทางราชการกำหนด โดยยึดหลักความถูกต้อง  เช่น  ผู้รับการประเมินต้องเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการศึกษา ตามสถาบันการศึกษาเรียกเก็บแก่ผู้รับทุนสนับสนุน แต่บางรายการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ ไม่สามารถเบิกได้ เช่น ค่าปรับ ค่าประกันของเสียหาย ค่าอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผู้รับการประเมินตรวจสอบเอกสาร หลักฐานอย่างละเอียด เช่น สัญญาลาศึกษาต่อทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา สัญญารับทุนสนับสนุนทั้งระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโทร การคำนวณการชดใช้หนี้ทุนเป็นต้น

ผู้รับการประเมินดำเนินการตามโครงการของหน่วยงาน หากมีแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ก็ดำเนินการให้เรียบร้อย และเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จผู้รับการประเมินต้องรายงานสรุปผลโครงการของหน่วยงาน ทั้งเล่มรายงานฉบับเต็มและในระบบบริหารงบประมาณ ดังตัวอย่าง

  • การคิดวิเคราะห์

ผู้รับการประเมินทำความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น ปัญหา แล้วพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาในการแก้ไขปัญหา และเอื้อต่อการปฏิบัติงานให้หน่วยงานมีความคล่องตัว 

  • การมองภาพองค์รวม

ผู้รับการประเมินรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาบรรณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใช้หลักการและ     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในการทำงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ต้องมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากในการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย เพราะข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรต้องเก็บอย่างเป็นความลับ

ผู้รับการประเมินสามารถวิเคราะห์ข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละระบบเข้าด้วยกันเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวสมบูรณ์ที่สุดอาจจะไม่ครบถ้วนแต่สามารถนำไปใช้งานได้

  • การสืบเสาะหาข้อมูล

สืบเสาะค้นหาข้อมูลจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือเข้าใจในงานนั้น เช่น หากต้องการพัฒนาระบบที่เอื้อต่อการปฏิบัติของหน่วยงาน ต้องขอคำปรึกษาแนะนำจากนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หากต้องการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังที่ไม่มีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ต้องสืบค้นผ่านทะเบียน กพ.7 เป็น

 

การดำเนินการเชิงรุก

ผู้รับการประเมินเล็งเห็นปัญหา อุปสรรค แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น เช่นต้องพัฒนาระบบที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานเอง และผู้มารับบริการ เพื่อใช้แก้ปัญหาการบริหารข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เช่นระบบการบริการสารสนเทศเชิงรุก Line Lps – snru หรือการนำประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน่วยงาน การจัดทำแบนเนอร์แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ที่ได้รับรางวัล การออกแบบการสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

หากเกิดข้อมผิดพลาดในข้อมูลที่ประชา สัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชันไลน์ หรือแฟนเพจเฟสบุ๊กไปแล้วผู้รับประเมินสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพร้อมตัดสินใจแจ้งผู้บังคับบัญชาและแก้ไขข้อมูลได้ทันที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ทำงาน หรือต้องรอการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้รับการประเมินสามารถแก้ไขข้อมูลได้ทันทีขอเพียงแค่เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต