จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน

เผยเเพร่เมื่อ 42 เข้าชม

สรุปจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

 

ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

ลำดับที่

สายงาน

จำนวน (คน)

ลำดับที่

สายงาน

จำนวน (คน)

1

วิเคราะห์นโยบายและแผน

77

1

วิศวกรรมไฟฟ้า

4

2

นิติการ

12

2

วิศวกรรมโยธา

3

3

บริหารบุคคล

39

3

สถาปัตยกรรม

4

4

บริหารงานทั่วไป

363

4

วิทยาการคอมพิวเตอร์

84

5

วิชาการพัสดุ

43

 

 

 

6

วิชาการเงินและบัญชี

86

 

 

 

7

ตรวจสอบภายใน

18

 

 

 

8

วิชาการโสตทัศนศึกษา

23

 

 

 

9

วิชาการเกษตร

23

 

 

 

10

วิชาการสัตวบาล

6

 

 

 

11

วิทยาศาสตร์

62

 

 

 

12

วิชาการศึกษา

222

 

 

 

13

บรรณารักษ์

45

 

 

 

14

แนะแนวการศึกษาอาชีพ

7

 

 

 

15

นักวิจัย

13

 

 

 

16

วิศวกรรม

6

 

 

 

17

การประชาสัมพันธ์

9

 

 

 

18

วิเทศสัมพันธ์

6

 

 

 

 

รวม

1,060

 

รวม

95