บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

เผยเเพร่เมื่อ 226 เข้าชม

——————————————————————————————————————–

 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่อข่ายมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 1 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร                                                                             

 1. สายงาน ผู้บริหาร                                                                                 

ส่วนที่ 2 ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ                                                                     

 1. สายงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                
 2. สายงาน นิติการ                                                                                   
 3. สายงาน บริหารบุคคล                                                                             
 4. สายงาน บริหารงานทั่วไป                                                                          
 5. สายงาน วิชาการพัสดุ                                                                          
 6. สายงาน วิชาการเงินและบัญชี                                                                    
 7. สายงาน ตรวจสอบภายใน                                                                       
 8. สายงาน วิชาการโสตทัศนศึกษา                                                                   
 9. สายงาน วิชาการเกษตร                                                                             
 10. สายงาน วิชาการสัตวบาล                                                                      
 11. สายงาน วิทยาศาสตร์                                                                            
 12. สายงาน วิชาการศึกษา                                                                         
 13. สายงาน บรรณารักษ์                                                                           
 14. สายงาน แนะแนวการศึกษาอาชีพ                                                                
 15. สายงาน นักวิจัย                                                                                 
 16. สายงาน วิศวกรรม                                                                             
 17. สายงาน การประชาสัมพันธ์                                                                    
 18. สายงาน วิเทศสัมพันธ์                                                                            

 ส่วนที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ                                                                      

 1. สายงาน วิศวกรรมไฟฟ้า                                                                            
 2. สายงาน วิศวกรรมโยธา                                                                             
 3. สายงาน สถาปัตยกรรม                                                                            

     4. สายงาน วิทยาการคอมพิวเตอร์                  

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่ ก.พ.อ. กำหนด

 

1. ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

 1. สายงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                
 2. สายงาน นิติการ                                                                                     
 3. สายงาน บริหารบุคคล                                                                              
 4. สายงาน บริหารงานทั่วไป                                                                          
 5. สายงาน วิชาการพัสดุ                                                                              
 6. สายงาน วิชาการเงินและบัญชี                                                                     
 7. สายงาน ตรวจสอบภายใน                                                                         
 8. สายงาน วิชาการโสตทัศนศึกษา                                                                  
 9. สายงาน วิชาการเกษตร                                                                            
 10. สายงาน วิชาการสัตวบาล                                                                         
 11. สายงาน วิทยาศาสตร์                                                                            
 12. สายงาน วิชาการศึกษา                                                                            
 13. สายงาน บรรณารักษ์                                                                              
 14. สายงาน แนะแนวการศึกษาอาชีพ                                                                
 15. สายงาน นักวิจัย                       
 16. สายงาน การประชาสัมพันธ์  

  2. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
  1. นักวิชาการคอมพิเตอร์
  2. วิศวกรรมไฟฟ้า
  3. วิศวกรรมโยธา
  4. สถาปัตยกรรม