เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม 2563

เผยเเพร่เมื่อ 130 เข้าชม

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ อว 0261.01/ว 863 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง ประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง
ณ 1 ตุลาคม 2563

ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
เอกสารหมายเลข 1  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

เอกสารหมายเลข 2  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวฯ เพื่อเลื่อนค่าจ้างประจำปี ณ 1 ตุลาคม 2563 

เอกสารหมายเลข 3
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) (สายวิชาการ)  (สายสนับสนุน)
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

เอกสารหมายเลข 4 บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม 2563