เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมาย โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณ สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 344 เข้าชม

 

——————————————————————————————————————————————
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณ สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หัวข้อ “เขียนผลงานอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่เป็นการลักลอกผลงาน (Plagiarism)”

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom Cloud Meeting

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

—————————————————————————————————————————————              

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1       กำหนดการโครงการอบรมฯ   (หน้า 1 )

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2       เอกสารประกอบการบรรยายเขียนงานทางวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ (Copyright Infringement) และไม่เป็นการลักลอกผลงาน (Plagiarism)  (หน้า 2 – 81)

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3       ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยและจรรยาบรรณ

 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หน้า 82 – 112)
 2.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา (หน้า 113 – 116)
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 (หน้า 117 – 126)

3.1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ (สายวิชาการ)

 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 (หน้า 127 – 206)
 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (หน้า 207 -208)
 3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563  (หน้า 209 – 304)
 4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (หน้า 305 – 306)
 5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  (หน้า 307 – 308)
 6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (หน้า 309 – 310)

3.2 ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ)

 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2553  (หน้า 311 – 322)
 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (หน้า 323 – 324)
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2555  (หน้า 325 – 338)
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (หน้า 339 – 340)
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (หน้า 341 – 342)
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  (หน้า 343 – 344)

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4       กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
        16.พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (หน้า 345 – 372)