เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2  (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 200 เข้าชม

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ อว 0621/ว633 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รอบที่ 2 (1 เม.ย.64 – 30 ก.ย.64)

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

หมายเลข  1    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  2    คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  3    บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ มีตัว ณ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

หมายเลข  4    บัญชีสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ของพนักงานราชการ 

หมายเลข  5    บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการย้อนหลัง 10 ปี

หมายเลข  6    เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564)

หมายเลข  6    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

                   *หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ได้ที่ www.lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่  2”

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัด ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป และให้เก็บแบบประเมินฯ ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินในรอบที่ 1 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
  1. ส่งผลการประเมิน ตามแบบบัญชีรายชื่อพนักงานราชการ มีตัว ณ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 (เอกสารหมายเลข 3) และบัญชีสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ (เอกสารหมายเลข 4) ส่งที่… ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
  1. ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีด  ภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ ชั้น 5อาคาร 10 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

=========================================================================================================

 

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ อว 0621/ว 649 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบที่ 2 (1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64)

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

หมายเลข  1   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

หมายเลข  2   บัญชีสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

หมายเลข  3   บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ย้อนหลัง 6 ปี

หมายเลข  4   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 8/2564วันที่ 23 สิงหาคม 2564)

หมายเลข  5   แบบประเมินการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย

1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) (สายวิชาการ)  (สายสนับสนุน)
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

*หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบการประเมินฯ แบบ ปม.1, แบบ ปม.2, และ แบบ ปม.3

ได้ที่ https://lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่  2”

 

เอกสารที่ต้องดำเนินการ   (กรอกข้อมูลส่ง…)

  1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ตามแบบ ปม.1 – ปม.3 และให้เก็บแบบประเมิน ปม.1 – ปม.3 ไว้ที่ต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลรวมกับการประเมินในรอบที่ 1 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
  1. ส่งผลการประเมินฯ เอกสารหมายเลข 2 ส่งที่… ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
  1. ส่งแบบประเมิน ปม.1 – 3 ในรูปไฟล์สแกน (PDF) โดยบันทึกลงแผ่นซีดีภายหลังจากสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ส่งที่ งานบริหารบุคคลและนิติการอาคาร 10 ชั้น 5 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

คู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

——————————————————————————————————-