ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยเเพร่เมื่อ 73 เข้าชม
เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ด่วนมาก ที่ อว ๐๖๒๑/ ว ๖๕๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง  ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

เอกสารหมายเลข   ๑            ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารหมายเลข  ๒       (ตัวอย่าง) คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อต่อสัญญาจ้าง

เอกสารหมายเลข  ๓       แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว เพื่อต่อสัญญาจ้างฯ

เอกสารหมายเลข  ๔       บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อประกอบการประเมินต่อสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

             

                   *หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข  ๑ – ๓ ได้ที่ https://lps.snru.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง “เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว เพื่อต่อสัญญาจ้างฯ”