เอกสารประกอบการอบรม การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

เผยเเพร่เมื่อ 498 เข้าชม

เอกสารประกอบการจัดทำผลงานเพื่อเสนอข้อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
ระหว่างวันที่ 28 – 29  สิงหาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น ๓  อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข  1    กำหนดการโครงการฝึกอบรม

เอกสารหมายเลข 2    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                                 – ประกาศ มรสน. เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
                                 – ร่าง ข้อบังคับ มรสน. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. …………

อกสารหมายเลข 3    เอกสารประกอบการบรรยาย
                                 – การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
                                 – เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์
                                 – เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์_2023
                                 – นำเสนออบรมวิจัยสถาบัน
                                 – นำเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยสถาบัน

เอกสารหมายเลข 4    แบบประเมินโครงการ

เอกสารหมายเลข 5    ประวัติวิทยากร