การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานราชการ รอบที่ 2 (1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66)

เผยเเพร่เมื่อ 350 เข้าชม

 

——————————————————————————————

บันทึกข้อความ อว 0621.01(1)/ว 891 ลว 1 กันยายน 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)

หมายเลข  1   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

หมายเลข  2   บัญชีรายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสังกัด มีตัว ณ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเลข  3   บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ย้อนหลัง 8 ปี

หมายเลข  4   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2566 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566)

หมายเลข  5  คู่มือการใช้งานระบบประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หมายเลข  6   แบบประเมินการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) (สายวิชาการ)  (สายสนับสนุน)
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)

QR code ระบบประเมินผลปฏิบัติงาน http://hrd.snru.ac.th/pamern/

คู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

—————————————————————————————————————–

บันทึกข้อความ อว 0621.01(1)/ว 875 ลว 24 สิงหาคม  2566

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา (พนักงานราชการ)

หมายเลข  1  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  2 คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

หมายเลข  3   บัญชีรายชื่อพนักงานราชการแต่ละสังกัด มีตัว ณ 15 สิงหาคม 2566

หมายเลข  4    บัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการย้อนหลัง 11 ปี

หมายเลข  5    เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ (ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2566 ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2566)

หมายเลข  6    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป