ประกาศ มรสน. เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อต่อเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เผยเเพร่เมื่อ 120 เข้าชม

1. แบบแสดงความจำนงในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

2. แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

3. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี ………………