เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษารวบรวมหลักเกณฑ์การกำหนดภาระงาน

เผยเเพร่เมื่อ 676 เข้าชม

 

เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษารวบรวมหลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2567 วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา
ชั้น 3 อาคาร 2๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสกลนคร

——————————————————————————————————————–
เอกสารหมายเลข 1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 296/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษารวบรวมหลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 2 ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษารวบรวมหลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2567

เอกสารหมายเลข 3 กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารหมายเลข 4 แบบร่าง ปม.


รายงานข้อมูลการตอบแบบสำรวจ