เอกสารประกอบการประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2571

เผยเเพร่เมื่อ 710 เข้าชม

 

เอกสารประกอบการประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น.
ณ  ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

******************************************

 

เอกสารหมายเลข 1      หนังสือแจ้งจากสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/65 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2567 เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571)

เอกสารหมายเลข 2      หนังสือแจ้งจากสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/467 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)
เอกสารแนบท้าย แบบ พรก. 2 เพื่อประกอบการขอจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6

เอกสารหมายเลข 3      กำหนดวันเวลาการดำเนินงานการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6

เอกสารหมายเลข 4      Power Point แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571  และวิธีการกรอกแบบฟอร์มการจัดทำกรอบพนักงานราชการ รอบที่ 6

เอกสารหมายเลข 5      แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571 และการคำนวณโดยใช้ขั้นตอนการทำงานเป็นหลัก (Work Flow)
แบบฟอร์มวิเคราะห์งานสายสนับสนุน 67 – 70 

เอกสารหมายเลข 6      ข้อมูลชื่อตำแหน่งของพนักงานราชการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ตามกรอบพนักงานราชการ รอบที่ 5)

 

ไฟล์ตัวอย่าง workflow ตัวอย่างที่ 1     ตัวอย่างที่ 2

ไฟล์ตัวอย่างการวิเคราะห์ภาระหน่วยงาน ตัวอย่างที่ 1   ตัวอย่างที่ 2  ตัวอย่างที่ 3

 

ไฟล์ข้อมูลกรอบพนักงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – พ.ศ. 2571 ดาวน์โหลด

  1. ขอส่งเอกสารวิเคราะห์อัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571)

  2. แบบ พรก 1 ขอกรอบอัตรา พรก รอบที่ 6 ปี 2568-2571 (รวม)

 

Scan qr code เพื่อเข้าร่วมกลุ่มจัดทำกรอบพนักงานราชการ รอบที่ 6