เอกสารประกอบการบรรยายโครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

เผยเเพร่เมื่อ 486 เข้าชม

หัวข้อ แนวทางการจัดทำผลงาน เพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับสูงขึ้น ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

—————————————————————————————————————————————

เอกสารหมายเลข 1 เส้นทางความก้าวหน้าของครูโรงเรียนสาธิต ในการจัดทำผลงานการพัฒนาวิทยฐานะครูชำนาญการของโรงเรียนสาธิต ฯ ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา

เอกสารหมายเลข 2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โรงเรียนสาธิตฯ พ.ศ. 2558

เอกสารหมายเลข 3 คู่มือการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครู

เอกสารหมายเลข 4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

 

—————————————————————————————————————————————

หัวข้อ การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

—————————————————————————————————————————————

เอกสารหมายเลข 1 มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งต้้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553

เอกสารหมายเลข 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ

เอกสารหมายเลข 3 ตำแหน่งที่ต้องเตรียมการประเมินค่างาน

เอกสารหมายเลข 4 Career Path

เอกสารหมายเลข 5 ผลงานที่ต้องนำส่ง

เอกสารหมายเลข 6 โครงร่างการเขียนคู่มือ

 

—————————————————————————————————————————————