ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว

เผยเเพร่เมื่อ 231 เข้าชม

 

 
เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ด่วนมาก ที่ อว 0621/ ว 857 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566
เรื่อง  ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา

เอกสารหมายเลข   1       ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2565

เอกสารหมายเลข  2       (ตัวอย่าง) คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อต่อสัญญาจ้าง

เอกสารหมายเลข  3       แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว เพื่อต่อสัญญาจ้างฯ

เอกสารหมายเลข  5       บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อประกอบการประเมินต่อสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565)